San Nicolas. Gran Canaria. Thin section.

 
 

       Plane polarized view.