Peridotite thin section.

 

 

   Crossed polars view.

 

   Plane polarized view.